versie: maart 2019

 

Artikel 1. Definities

1.1. NFMD: de stichting NFMD, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 06091622.

1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met NFMD het lidmaatschap is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die NFMD voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het organiseren van bijeenkomsten voor MD/HR(D) professionals in management development. Onder de bijeenkomsten vallen onder andere: workshops, debatten, events met sprekers, het met elkaar netwerken en bij mede-professionals langsgaan in het bedrijf.

1.5. Overeenkomst/lidmaatschap: de overeenkomst/lidmaatschap tussen NFMD en klant krachtens welke NFMD de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.7. Website: www.nfmd.nl.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door NFMD gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van het de lidmaatschapsbevestiging met NFMD of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van aanvraag voor het lidmaatschap dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van NFMD en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door NFMD in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

 

Artikel 3. Aanvragen lidmaatschap

3.1. Indien blijkt dat de bij de aanvraag van het lidmaatschap door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft NFMD het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.2. Alle door NFMD gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.3. NFMD behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van het lidmaatschap, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.4. NFMD behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om het lidmaatschap te ontbinden.

 

Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk

4.1. Het lidmaatschap komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan NFMD verricht inhoudende de aanvaarding van het lidmaatschap.

4.2. Na het tot stand komen van het lidmaatschap kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van het lidmaatschap, zal NFMD binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. NFMD heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst over het lidmaatschap tussen de klant en NFMD zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant het lidmaatschap met NFMD wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de lidmaatschapsbevestiging overeengekomen bedrag.

 

Artikel 5. Rechten en verplichtingen voor NFMD

5.1. NFMD garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. NFMD spant zich in om de gegevens die NFMD voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient NFMD met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. NFMD is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De klant is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin NFMD uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.

5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is NFMD eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de klant te publiceren op de website van NFMD en/of overige promotionele uitingen van NFMD.

 

Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor klant

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient NFMD te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van het lidmaatschap. De klant is in ieder geval verplicht NFMD onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar NFMD om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan NFMD zijn verstrekt, heeft NFMD het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt NFMD steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.

6.5. Bij klachten over de door NFMD geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan NFMD binnen 7 dagen na levering van de dienst en/of het product, doch uiterlijk binnen één maand na voltooiing van de volledige opdracht. De klant vrijwaart NFMD één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die NFMD nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is NFMD niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.7. Wanneer NFMD inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. NFMD is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

 

Artikel 7. Levering en levertijd

7.1. Een door NFMD vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt NFMD niet van rechtswege in verzuim.

7.2. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien NFMD, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.3. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door NFMD mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.4. Aan de leveringsplicht van NFMD zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door NFMD geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

 

Artikel 8. Betaling

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door NFMD verzonden facturen dienen door de klant binnen 30 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.6. In bovenstaande gevallen heeft NFMD voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.7. De klant gaat er mee akkoord dat NFMD elektronisch factureert. Per post is indien gewenst en vooraf overeengekomen ook mogelijk.

8.8. De klant kan bezwaren tegen de door NFMD verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan NFMD kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal NFMD een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.9. Alle door NFMD geleverde producten en diensten blijven eigendom van NFMD totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan NFMD zijn voldaan.

 

Artikel 9. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, foto’s, video’s, teksten, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij NFMD tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door NFMD geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van NFMD en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van NFMD.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door NFMD ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van NFMD, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door NFMD geleverde producten blijven eigendom van de klant.

9.6. NFMD is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van NFMD plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant NFMD vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Iedere overeenkomst tussen NFMD en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. NFMD kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Indien NFMD onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is NFMD dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van NFMD aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan NFMD toegerekend kunnen worden:
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. NFMD sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door NFMD geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van NFMD.

10.5. NFMD is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.6. Klant vrijwaart NFMD voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van NFMD.

10.7. NFMD is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie (zoals teksten en/of afbeeldingen) tot zich heeft genomen/gekregen.

 

Artikel 11. Onderbreking van de diensten en overmacht

11.1. NFMD is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. NFMD is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar NFMD weinig of geen invloed op kan uitoefenen. NFMD kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie NFMD een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

 

Artikel 12. Duur overeenkomst en beëindiging

12.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen. Indien niet tijdig wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met 12 maanden.

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.3. Beide partijen, zowel klant als NFMD, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan NFMD de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met NFMD voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van NFMD;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

NFMD zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die NFMD vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. NFMD behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien NFMD overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

Artikel 13. Conformiteit

13.1. NFMD zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in het lidmaatschap overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in het lidmaatschap overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en NFMD in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door NFMD te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van NFMD, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

Artikel 14. Bijzondere bepalingen betreffende het lidmaatschap

14.1. NFMD biedt de mogelijkheid tot het afsluiten van een lidmaatschap. De klant kan dit lidmaatschap afsluiten via de website door het invullen van het inschrijfformulier.

14.2. In geval van afsluiten van het lidmaatschap gaat de klant ermee akkoord dat hij/zij jaarlijks gefactureerd wordt.

14.3. Sluit de klant het lidmaatschap in de maand juli of daarna af, dan worden de kosten voor het lidmaatschap gehalveerd. Wordt de klant in november of daarna lid, dan ontvangt de klant pas in januari van het volgende kalenderjaar de eerste factuur.

14.4. Het lidmaatschap heeft een minimale looptijd van 12 maanden en kan niet tussentijds worden opgezegd. Na de minimale looptijd kan er tegen het einde van het laatste kwartaal worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van drie maanden.

14.5. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met de periode waarover het lidmaatschap in eerste instantie is afgesloten, tenzij er tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.

14.6. Het lidmaatschap wordt afgesloten op de bedrijfsnaam van de klant, persoonlijke lidmaatschappen zijn hiervan uitgesloten.

14.7. In geval van een persoonlijk lidmaatschap is alleen de betreffende persoon op wiens naam het lidmaatschap staat, gerechtigd deel te nemen aan de evenementen. Dit lidmaatschap is niet overdraagbaar.

14.8. Wanneer een bedrijfslidmaatschap wordt afgesloten is het lidmaatschap overdraagbaar. Collega’s of medewerkers van de klant mogen aanwezig zijn bij de evenementen, met een maximum van 5 personen per evenement.

 

Artikel 15. Overige bepalingen en toepasselijk recht

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen NFMD en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2. Indien de klant in zijn lidmaatschap bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor NFMD alleen bindend indien en voor zover deze door NFMD uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien NFMD op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit het lidmaatschap kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien NFMD hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij NFMD partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.7. De klant en NFMD zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen NFMD en de klant.